ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາໂດຍສານ ເລີ່ມມີຜົນ 13 ພຶດສະພານີ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ 230.000 ກີບ

92

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ໄດດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 10777/ຍທຂ.ຫກ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022 ເຖິງ ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລວມທັງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈຳທາງ ແລະ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈຳທາງທາງບົກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແລະ ໂຄງສ້າງ ສຸດຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) ສະບັບເລກທີ 5311/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 03 ມິນາ 2022; ອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈຳທາງ ແລະ ສິນຄ້າ ທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 04999/ຍທຂ.ກຂສ, ລົງວັນທີ 01 ມີນາ 2022; ແລະ ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກົມຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10780/ຍທຂ.ກຂສ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022.


ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງລາຄາ ຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈຳທາງ ທາງບົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ໃນລາຄາ 17.000 ກີບ/ລີດ ດັ່ງນີ້:

.