ວິທີການຂ້າມໄປຟັງໄທ ໂດຍໃຊ້ border pass ຫລື ບັດຜ່ານແດນ ພ້ອມກັບເອົາລົດສວນຕົວຂ້າມໄປກັບ

435

ພາບຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານປະກາດເປີດປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 9ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ສັງຄົມກໍມີຄວາມສົນໃຈວ່າ ຫາຫເຮົາຈະເດີນທາງໄປໄທ ຕ້ອງມີເອກະສານຫຍັງແກ່ ເຊິ່ງໃນວັນທີ9 ຜ່ານມາ ກໍມີຫຼາຍທ່ານໄດ້ທົດລອງເດີນທາງຂ້າມຝາກໄປຝັ່ງໄທ.

ມື້ນີ້ ທີມງານພວກເຮົາຈິ່ງຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງໂພສ ທ່ານTiBee Bouasavanh ນຳມາສະເໝີວິທີການຂ້າມໄປຟັງໄທ ໂດຍໃຊ້ border pass ຫລື ບັດຜ່ານແດນ ພ້ອມກັບເອົາລົດສວນຕົວຂ້າມໄປກັບ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:


1. ໄປຕໍ່ເອກະສານ ປື້ມຜ່ານແດນ ບຸກຄົນແລະລົດໃຫ້ມັນແລ້ວ
2. ເວລາມາຮອດ ຂົວຟັງລາວ ແມ່ນປື້ມລົດຕ້ອງມີ QR code ກ່ອນ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ມີແມ່ນໃຫ້ໄປເຮັດຢູ່ຕືກບ່ອນຂາເຂົ້າຢູ່ຂົ້ວ (ຖາມພາສີເອົາ) ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາມາເຊັນ ພາສີ ແລະຕໍາຫລວດຕາມລຳດັບທີ່ເຄີ່ຍເຮັດມາກ່ອນຫນ້ານີ


3. ຫັງຈາກນັ້ນກໍ່ຂາມມາຟັງໄທ ເວລາມາຮອດ ແມ່ນ
ທຳອິດຕ້ອງ ໄປບ່ອນກວດສອບໂຄວິດກ່ອນ(ເບີ1 ໃນຮູບ) ຕ້ອງໄດ້ຂຽນແບບ form T-8 ທີ່ຈະສອບຖາມປະວັດ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາມາຍືນ ໃນບ່ອນກວດໂຄວິດນີ ຖ້າໃຊ້ border pass ຈະບໍ່ໄດ້ກວດ ATK ມີແຕ່ ສະແດງບັດສັກຢາໂຄວິດສີຂຽວຂອງເຮົາລະແລ້ວ (ບໍ່ຕ້ອງແປກະໄດ້ )


ຫລັງຈາກນັ້ນໄປບ່ອນ copy(ເບີ 2 ໃນຮູບ) ເອກະສານ ເພີ່ນຈະຂໍ້ເອກະສານເພື່ອເອົາເຂົ້າລະບົບຄອມ ພ້ອມທັງຊື້ປະກັນອຸບັດຕິເຫດລົດ(ຖ້າກໍລະນີຂອງໃຜຫມົດອາຍຸແລ້ວ) ປະມານ 680ບາດປາຍ
ເມືອແລ້ວແລ້ວໃຫ້ເອົາມາບ່ອນຫ້ອງ information(ເບີ 3 ໃນຮູບ) ໃນຈຸດນີ ປື້ມຜ່ານແດນ ຄົນແມ່ນຈະຕ້ອງລົງທະບຽນສະແກນລາຍນິວມືເຂົ້າລະບົບ ເພື່ອເປັນຫລັກຖານ (ຖ້າໄປນໍາກັນຫລາຍຄົນຕ້ອງລົງມາສະແກນຫມົດທຸກຄົນ)
ແລ້ວແລ້ວ ຈິງມາ ບ່ອນ A7 ຂັ້ນຕອນນີ ແມ່ນຄືກັບເຮົາເຂົ້າມາໄທກ່ອນໂຄວິດ ກະຈະຂຽນເອກະສານໃຫ້ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປຍືນຕໍາຫລວດ A5 ໃຫ້ຕຳລວດຈຳ ແລ້ວກະເສຍ 200 ສຸດທ້າຍກໍ່ເອົາໄປຍືນບ່ອນລົດ ເຂົ້າ ເພື່ອເຮັດເອກະສານລົດA6 ຢ່າລື່ມຖ້າລົດບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ດຽວກັນກັບຄົນຂັບເຮັດໃບມອບສິດເຈົ້າຂອງລົດມານຳ ແລ້ວ ກໍ່ສຳເລັດ ເຂົ້າມາໄດ້ ປົກກະຕີ

ຖ້າໃຊ້passport ແມ່ນຕ້ອງລົງທະບຽນ thailand pass ແລະ ມີປະກັນພ້ອມ
ຂາກັບດ່ານໄທ
ໃຜຂ້າມເກີນໂມງເລີກການ ຈະໃດ້ເສຍ ຄ່າລວງເວລາແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ
ແຈ້ງປື້ມແບບເກົ່າທີເຄີຍແຈ້ງແຕ່ຊ້ວງບໍ່ມີໂຄວິດ
ຂາກັບດ່ານລາວ
ແຈ້ງເອສະການຄືແບບເກົ່າ “ ຈຳ້ປື້ມ ແຈ້ງພາສີ ແລ້ວ ກວດເຄື່ອງໃນລົດ
ບໍ່ຈຳເປັນໃບແປໃບສັກຢາເປັນພາສາ
ບໍ່ໄດ້ຊື້ປະກັນໄພໂຄວິດ
ບໍ່ໄດ້ກວດ ATK
ກັບມາລາວບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ