ເກືອບ500ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກເຮັດວຽກທີ່ມີລາຍໄດ້ບໍ່ພໍໃຊ້

635

ຄົນເກືອບ500ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກບໍ່ສາມາດຫາວຽກທີ່ມີລາຍໄດ້ພໍໃຊ້ຈ່າຍເຮັດໃຫ້ຕິດຢູ່ໃນພາວະຄວາມທຸກຍາກ.

ອົງການແຮງງານສາກົນຫຼືໄອແອວໂອລາຍງານວ່າ:ຄົນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ473ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກບໍ່ມີໂອກາດໃນການຫາວຽກທີ່ມີລາຍໄດ້ເໝາະສົມພໍໃຊ້ຈ່າຍເຮັດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຕິດຢູ່ໃນພາວະຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມຫຼຸດໂຕນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ນອກຈາກນີ້,ອັດຕາການວ່າງວຽກທົ່ວໂລກຍັງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບເກືອບ10ປີເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຄົນວ່າງວຽກຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ2,5ລ້ານຄົນເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຄົນວ່າງວຽກທົ່ວໂລກມີຫຼາຍກວ່າ190ລ້ານຄົນແລ້ວ.

ຈາກປະຊາກອນໄວເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ5.700ລ້ານຄົນ,ມີຄົນຫຼາຍເຖິງ165ລ້ານທີ່ມີວຽກ,ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫາວຍກທີ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍັງມີອີກກວ່າ119ລ້ານຄົນທີ່ຍອມແພ້ທີ່ຈະຫາວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ.