ວິທີປູກໝາກເຂືອເປາະ ໃຫ້ໄດ້ເກັບໝາກຕະຫຼອດປີ

644

ໝາກເຂືອເປາະເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຄົນນິຍົມນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ແລະ ເປັນຜັກກິນກັບອາຫານກໍໄດ້, ທີ່ສໍາຄັນມັນເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍສາມາດປູກໄດ້ກັບດິນເກືອບທຸກຊະນິດ, ປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ດູແລຮັກສາງ່າຍ ແຕ່ວ່າຈະປູກແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເປັນໝາກດົກເກັບໄດ້ຕະຫຼອດປີນັ້ນ ຜູ້ຂຽນເອງບໍ່ພາດທີ່ຈະນໍາເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວມາຝາກມາຕ້ອນທ່ານຜູ້ອ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ກັບວິທີການປູກໝາກເຂືອເປາະໃຫ້ເປັນໝາກດົກຕະຫຼອດປີ.

ການກຽມດິນກ້າເບ້ຍ: ຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນຖິ້ມໄວ້ປະມານ 7 – 10 ມື້ ແລ້ວໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍໝັກທີ່ສະຫຼາຍຕົວດີແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ດິນຟູດີຂຶ້ນ ແລ້ວພວນດິນຍ່ອຍໃຫ້ລະອຽດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍນໍາແກ່ນໝາກເຂືອ ຫວ່ານກະຈາຍໃສ່ໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວນໍາປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍໝັກມາຫວ່ານປົກໄວ້ໜາ ປະມານ 0,6 – 1,2 ຊັງຕີແມັດ.

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ການກຽມໜານປູກ: ຖ້າປູກໃນໜານຄວນຂຸດກຽມດິນເລິກ ປະມານ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດພ້ອມໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍຄອກນໍາ, ຖ້າປູກໃນຄຸ ຫຼື ຖັງໃຫ້ປະສົມດິນກັບປຸ໋ຍໃສ່ນໍາກັນຕໍ່ອັດຕາສ່ວນ 2:1.

ຂັ້ນຕອນການປູກ: ຍ້າຍເບ້ຍໝາກເຂືອທີ່ກ້າໄວ້ ໂດຍເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ມີໃບແທ້ 3 – 4 ໃບ ຫຼື ມີຄວາມສູງຂອງຕົ້ນປະມານ 7 – 10 ຊັງຕີແມັດ ປູກລົງໜານ ຫຼື ຖັງທີ່ກຽມໄວ້, ຫຼັງຈາກຍ້າຍລົງປູກແລ້ວ 7 – 10 ມື້ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີສູດ 15:15:15, ອັດຕາຕົ້ນລະບ່ວງກາເຟ ( ຄວນໂຮຍໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົ້ນ ປະມານ 2 – 3 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຫົດນໍ້າທັນທີ ) ແລະ ທຸກໆ 15 ມື້ ໃຫ້ໃສ່ໃນອັດຕາເດີມ ພ້ອມທັງຫົດນໍ້າທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະກໍາລັງເປັນໝາກຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ อาหาร

ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ: ຫຼັງຈາກປູກລົງໜານແລ້ວ ປະມານ 45 – 60 ມື້ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກໄດ້, ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວແລ້ວ 2 ເດືອນຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງ ຫຼື ລໍາຕົ້ນສ່ວນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວອອກ ເພື່ອບັງຄັບກິ່ງໃໝ່ໃຫ້ແຕກອອກມາແທນ ແລ້ວໝາກເຂືອເປາະກໍຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໃໝ່ໄດ້ອີກ, ທີ່ສໍາຄັນຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງ ແລະ ບໍາລຸງຕົ້ນໝາກເຂືອທຸກໆ 2 – 3 ເດືອນ.