ປີໜ້າ ຫວຽດນາມ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກອາຊຽນ ນໍາເຂົ້ານໍ້າຕານໂດຍບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ

416

ສສ ຫວຽດນາມ ຈະຍົກເລີກການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້ານໍ້າຕານ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນປີ 2020 ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍການຍົກເລີກການອອກໂຄຕ້ານໍາເຂົ້າ.

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ຜະລິດນໍ້າຕານ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕານເຂົ້າໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດຈໍານວນໃນການນໍາເຂົ້າ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ດີ ສໍາລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນທີ່ຜະລິດນໍ້າຕານ ໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ສສ ຫວຽດນາມ.

ນໍ້າຕານ ເປັນສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ຄຸ້ມຄອງໃນການນໍາເຂົ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ ໂດຍການຈໍາກັດໂຄຕ້າການນໍາເຂົ້າ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທີ່ຜະລິດນໍ້າຕານ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດນີ້ ເຂົ້າໄປຕະຫຼາດ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພັນທະຕໍ່ກັບກຸ່ມອາຊຽນ ຂອງລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ130 / NQ-CP, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2018. ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ23/2019/TT.BCT ເພື່ອຍົກເລີກການອອກໂຄຕ້າ ນໍາເຂົ້ານໍ້າຕານ (ລະຫັດອັດຕາພາສີ 1701) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕານ ທີ່ມີແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.

ພາຍຫຼັງແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕານ ທີ່ມີແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊີິກອາຊຽນ ແມ່ນຈະຖືກຍົກເລີກໂຄຕ້ານໍາເຂົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຜະລິດຕະພັນໃນການນໍາເຂົ້ານໍ້າຕານເຂົ້າປະເທດຕົນ. ສໍາລັບອັດຕາພາສີໃນການນໍາເຂົ້ານໍ້າຕານ ຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ນໍາໃຊ້ ຟອມ S ແມ່ນ 2,5% ຟອມ D ແມ່ນ 5%.

ທີ່ມາ: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ