ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ 4 ກົດໝາຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຂວງພາກເໜືອ

531

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, ໃຫ້ຫົວໜ້ວຍທຸລະກິດ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2019 ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ນຳພາໂດຍທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ມາລາບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ກອນແສງ ຄັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຄະນະກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການເງິນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 5 ເມືອງອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ມາລາບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາກົດໝາຍ ປະກອບມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ຊຶ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ລວມສູນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິ ຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເສຍອາກອນ ແລະ ການດໍາເນິນທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດຍືນຍົງ,ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງລາຍຮັບດ້ວຍການເກັບອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເອກະພາບກັນທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ກຳໄດ້ດ້ານລະບຽບຫຼັກການ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແຈ້ງມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃນເວລາດຽວກັນ.

[ຂ່າວ-ພາບ: ສຸວັນໄຊ ສີໂສພາວົງ]