ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນກູ້ຢືມ 22,5ລ້ານໂດລາ ແກ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

393

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາ ການສະ ໜອງທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມ ຈໍານວນ 22.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃສ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ ໃນ 12 ເມືອງບູລິມະສິດຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ. ເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກສູງ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມສັນຍາດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 16 ທັນວາ 2019.

ການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2019, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອ່ອນ, ແລະກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ ໃນນັ້ນ ທລຍ ຈະຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ໃນຕົ້ນປີ 2020.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນກ່າວວ່າ: “ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ ໃນບາງເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ. ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິໂພກ ສານອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ”.

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງ ຈາກ 45 ເປັນ 23 ເປີເຊັນ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1992 ຫາ 2013 ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເປັນ 18 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2019. ແຕ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ຍັງຖືວ່າສູງຢູ່, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຫຼາຍ: ປະມານ 19 ເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນຂາດສານອາຫານ ແລະ 33 ເປີເຊັນ ຂອງເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນ ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ນີໂກລາ ປອນຕາຣາ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ:“ການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ເປັນກຸນແຈ ສໍາລັບການເພີ່ມຕົ້ນທຶນທາງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າ ໄວຫນຸ່ມຈະມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນຊີວິດ” “ພວກເຮົາຍິນດີ ທີ່ຈະສະໜອງທຶນເພີ່ມໃສ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະຍິນດີທີ່ໄດ້ເຫັນໝາກຜົນໄລຍະຕົ້ນ ຂອງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ: ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ, ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການວາງແຜນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ”

ພາບປະກອບ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002, ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ກວມເອົາໜ້າວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ທລຍ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຍຸຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ. ປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 1.2 ລ້ານ ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ ທລຍ ຕະຫລອດໄລຍະ 16 ປີ ຜ່ານມານີ້.

ພາບປະກອບ

ທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມຈາກ ທະນາຄານໂລກນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA), ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1960, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ທຶນກູ້ຢືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ສໍາລັບໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ.