ອາຊີກໍາລັງປະເຊີນວິກິດອາຫານ

467

ເທມາເສັກຮ່ວມມືກັບໄພວໍເຕີເຮົາຄູເປີ ແລະ ຣາໂບແບງອອກບົດລາຍງານເຕືອນອາຊີກໍາລັງປະເຊີນວິກິດອາຫານເນັ້ນຢໍ້າຕ້ອງໃຫ້ທຶນເຖິງ8ຮ້ອຍຕື້ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນອີກ10ປີຕໍ່ໜ້າ.

ອາຊີກໍາລັງປະເຊີນກັບວິກິດອາຫານເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດຜະລິດອາຫານລ້ຽງດູປະຊາກອນຕົນເອງໄດ້ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນ8ຮ້ອຍຕື້ໂດລາໃນອີກ10ປີຕໍ່ໜ້າເພື່ອຜະລິດອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮອງຮັບກັບຄວາມຕ້ອງການອາຫານພາຍໃນອາຊີ.

ປະຊາກອນອາຊີກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກມີີຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີ່ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານອາຫານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ2ເທົ່າຈາກ4ພັນຕື້ໂດລາໃນປີ2019ເປັນກວ່າ8ພັນຕື້ໂດລາໃນປີ2030.

ຫາກບໍ່ມີການລົງທຶນດ້ານອາຫານເກີດຂຶ້ນ,ອຸດສາຫະກໍາອາຫານກໍຈະປະເຊີນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກໃນການຮອງຮັບອຸປະສົງເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນໃນອາຊີຢູ່ໃນພາວະທີ່ຂາດແຄນອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ.