ຊົມເຊີຍ! ຜົນສໍາເລັດອັນສຳຄັນ ຂອງວຽກງານສຶກສາ

542

ຫວນຄືນກ່ອນປີ1975 ຂະແໜງການສຶກສາລາວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານສະຖານທີ່ຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ສະຖານການສຶກສາຈະຢູ່ແຕ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ມີຈໍານວນໜ້ອຍ. ພາຍຫຼັງສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາແມ່ນກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ ກວມທັງຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ວຽກອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍໄດ້ຂະຍາຍຕົວກວ່າແຕ່ກ່ອນ ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນຄຸນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ທ່ານ ຮສ.ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາໃຫ້ສຳພາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 44 ປີວ່າ: ພາບລວມການສຶກສາກ່ອນປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນ,ຫ້ອງຮຽນ ຖືວ່າຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຈຳກັດທີ່ສຸດ. ບາງແຂວງ ບາງເມືອງ ໄດ້ຮຽນຢູ່ຕາມປ່າຕາມດົງ. ສະໄໝກ່ອນປົດປ່ອຍ ຊັ້ນອະນຸບານເກືອບບໍ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ, ຈະມີຢູ່ແຕ່ສໍານັກງານອົງການທີ່ມີໂຮງລ້ຽງເດັກອະນຸບານ ແລະ ບໍ່ຖືກຈົດເຂົ້າໃນລະບົບທີ່ເປັນສົມບູນ. ພາຍຫຼັງປົດປ່ອຍຊັ້ນອະນຸບານໄດ້ຕິດພັນກັບການສ້າງຄູ, ຈຶ່ງໄດ້ມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູອະນຸບານ, ສ້າງຄູປະຖົມ, ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍ. ໃນປີ1980ໂຮງຮຽນອະນຸບານມີິພຽງ 83ແຫ່ງ, ຮອດປີ1990 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 858ແຫ່ງ, ປີ 2010 ມີ 1.284 ແຫ່ງ. ໃນປີ 1975 ມີນັກຮຽນຈົບຊັ້ນອຸດົມ ຫຼື ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມີພຽງ 400 ກວ່າຄົນ;  ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສະເລ່ຍນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມ.7 ໃນແຕ່ລະປີ 62 ພັນກວ່າຄົນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງກຳລັງແຮງງານຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບ ເຊັ່ນ: ຝຶກວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງໝົດ 107 ແຫ່ງ, ມີສະຖາບັນສ້າງຄູ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 1.792 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 2.328 ແຫ່ງ.ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ຈັດສົ່ງນັກຮຽນລາວໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍທຶນຮ່ວມມື, ໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ທຶນແລກປ່ຽນລວມທັງໝົດມີ 781 ຄົນ, ຍິງ 389 ຄົນ.

ສຳລັບຜົນສຳເລັດແຕ່ລະດ້ານໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມີດັ່ງນີ້:

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານທັງໝົດ 3.432 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 221 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ; ມີນັກຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 229.892 ຄົນ ເປັນ 240.384 ຄົນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 56,3% ເປັນ 59% ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີ່ມຈາກ 77,1% ເປັນ 97,4% ໂດຍລວມເຫັນວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາ.

ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ: ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ8.857ແຫ່ງ,ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 98,7% ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ເປັນ 99,1% ໃນສົກ 2018-2019 ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 3,8%.

ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ: ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກຕື່ມຈຳນວນ 34 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ໃນທົ່ວປະເທດ ມີໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.792 ແຫ່ງ. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນຢູ່ທີ 82,8%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນປາຍຢູ່ທີ54,8%.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງທົ່ວເມືອງໄດ້ 23 ເມືອງ ແລະ ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງທົ່ວແຂວງໄດ້ 2 ແຂວງ. ຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດໄດ້ສຳເລັດການບຳລຸງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄປແລ້ວ 133 ເມືອງ.

ການສຶກສາສ້າງຄູ: ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປີ ບໍ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸມີຈຳນວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຈຶ່ງໄດ້ຫຼຸດການຮັບຄູເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆປະມານ 14% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.

ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ: ໃນສົກຮຽນ2018-2019 ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາທຸກລະບົບ  835 ຄົນ, ສະເພາະສົກຮຽນ 2017-2018 ມີນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບລວມທັງໝົດ 14.153 ຄົນ; ໃນນັ້ນ ຮຽນຈົບຂະແໜງກະສິກໍາ 1.513 ຄົນ, ຈົບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ມີ 6.212ຄົນ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ມີ 6.428 ຄົນ.

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ: ກໍເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມີນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແລະ ອີກ 1 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງໝົດ 12.258 ຄົນ,  ມີນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ທັງໝົດ 39.497 ແລະ ມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບອອກໄປຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີທັງໝົດ 8.780 ຄົນ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ