ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງໝາຍອັດສະວິນດ້ານກະສີກໍາ ຈາກສະຖານທູດຝຣັ່ງ.

874

ໃນວັນທີ 20/11/2019 ສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈໍາລາວ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບເຄື່ອງໝາຍອັດສະວິນ ດ້ານກະສີກໍາ ( Insigne de Chevalier d’ordre de mérite agricole) ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ ທີ່ສະຖານທູດຝຣັ່ງທີ່ ສປປ ລາວ 

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ພະນະທ່ານ ພລໍຣັງ ຊັງບຼັງ ຫຼິດສະແຕ, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງ ທີ່ເຄົາຮົບ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບຄຸນ ພະນະທ່ານ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ທີ່ພະນະທ່ານ ໄດ້ຈັດພິທີອັນສະງ່າລາສີນີ້ຂຶ້ນມາ. ພ້ອມນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຂໍຂອບໃຈ ບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖານທູດທຸກທ່ານ, ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍທາງກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມເພື່ອເປັນທີ່ມາຂອງເຫດການໃນມື້ນີ້. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນມາຍັງເພື່ອນມິດແລະຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ມາຮ່ວມເປັນກຽດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສະງ່າລາສີໃຫ້ແກ່ພິທີໃນເວລານີ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສາລະພາບວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນຶກບໍ່ໄດ້ຝັນ ວ່າຈະໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສົ່ງອັນນີ້ມາກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຽດທີ່ໄດ້ມາຈາກ ຂົງເຂດກະສິກໍາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນນັກພູມສາດ; ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ກະສິກໍາ ບໍ່ລື່ນຄົນລາວໂດຍທົ່ວໄປທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຊົນນະບົດຊຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ທຸກຄົນເຮັດກະສິກໍາເພື່ອລ້ຽງຊີບ.

ໃນປີ 1988 ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ລາອອກຈາກ ການເປັນພະນັກງານສັງກັດລັດ, ຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຢາກຮ່ວມກັບໝູ່ຄະນະເຮັດ ພູມສາດແບບ ພາລະວັດ ຫຼື ແບບ ດີນາມິກ ດ້ວຍວິທີ ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຊົນນະບົດໃນເຂດພູດອຍໃຫ້ຢຸດຕິການເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບລ້າງການຍ້າຍບ້ານຍ້າຍເຮືອນ, ທັງນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບ້ານສາມາດມີ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ. ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຝາຍກວຍຫີນ ຂະໜາດນ້ອຍຕາມຮ່ອມຫ້ວຍເຂດພູດອຍແລ້ວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ສ້າງບາງກິດຈະກໍາເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ, ການລ້ຽງປາໃສ່ກະຊັງ, ການລ້ຽງເຜິ້ງ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກ ໝາກໄມ້, ກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ເປັນທໍາ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການກົນຈັກ ຂະໜາດນ້ອຍ, ການຈອດເຫຼັກ, ຫັດຖະກໍາໄມ້, ຫັດຖະກໍາ ເຮັດແຄນ, ການຕໍ່າຫູກ, ການຕັດຍິບ, ການເສີມສວຍ, ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການຜະລິດລູກປາ, ການສັກວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງ ແລະ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢໍ້າວ່າ ທຸກກິດຈະກໍາທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະປະຕິບັດ ແມ່ນກິດຈະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ລະດັບຊາວບ້ານ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວແບບນັກວິຊາຊີບຂອງຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນຂອງເມືອງ ແລະຂອງແຂວງ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນຶກບໍ່ໄດ້ຝັນວ່າຈະໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສົ່ງອັນນີ້ມາກ່ອນ.

ແຕ່ເຖິງຈະເປັນດັ່ງວ່ານັ້ນກໍ່ຕາມ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນເວລານີ້ກໍ່ຄືວ່າ ທ່ານເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຄັດຫຼຽນ ອັດສະວິນ ດ້ານກະສິກໍາ ໃສ່ເອິກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາໂອກາດນີ້ ແຈ້ງໃຫ້ ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ບັນດາທ່ານ ຊາບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກກຽດ ແລະສັກສີ ອັນນີ້ ໃຫ້ເປັນກຽດ ແລະສັກສີຂອງລວມໝູ່ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ເພາະມັນຕັ້ງແມ່ນຜົນງານຂອງລວມໝູ່, ເພື່ອນມິດ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງຢູ່ ສສປ ລາວ ແລະ ທັງຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ພະນະທ່ານ ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ, ທ່ານຍິງທ່ານຊາຍທີ່ເຄົາຣົບແລະຮັກແພງ, ຍັງອີກ 11 ເດືອນພໍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະມີ ອາຍຸ 4 ເທື່ອ 20 ປີ. ເປັນອັນວ່າເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຫຼືອໜ້ອຍເຕັມທີ. ແຕ່ຫຼຽນໄຊທີ່ພະນະທ່ານເອກະຣັດຖະທູດໄດ້ຄັດໃສ່ໜ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເພີ່ມພະລັງອັນມະຫາສານໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການນໍາໃຊ້ເວລາທີ່ມີເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາລະກິດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໝົດໄປຈາກ ສປປລາວ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ປະຊາຊົນປະ ຕິວັດລາວ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຂອບໃຈພະນະທ່ານ ເອກະລັດຖະທູດ.