7 ບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງລາວ

388

ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວຄັ້ງທີ 12 ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເສດຖະກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້ການ ຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດລົງມາຍັງເຫຼືອ 6,4% ໃນປີ 2019,

ພາບປະກອບຂ່າວ

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 7 ບັນຫາ ເຊັ່ນ: ສະພາບ ແວດລອ້ມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລາວຍັງບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ, ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຍັງອ່ອນແອ, ກຳລັງແຮງງານຍັງອ່ອນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຍັງມີຂິດຈຳກັດ, ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດກະສິກຳຍັງສູງ, ພາກທຸລະກິດ ສປປ ລາວ ຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ມີທັກສະ, ກົນໄກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດ ຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ບັນຫາສໍາຄັນ ແມ່ນ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງລາວ ເຮົາໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມລຳດັບແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າບັນ ດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ປະເທດລາວ ຍັງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວໜ້ອຍ ແລະ ການບໍລິການຍັງຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານການການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ ກັບພາຍນອກຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ດັ່ງນັ້ນຕອ້ງໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ