ລັດຕັ້ງໃຈແກ້ໄຂບັນຫາການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງແກ້

343

ລັດເອົາແທ້ ຕັ້ງໃຈແກ້ບັນຫາການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງວັງວຽງ ຢ່າງຈິງຈັ່ງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງແກ້ໄຂ