ກວດເຂັ້ມ! ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕ້ອງອອກຕາປະທັບນຳ ປກສ ແຂວງ

503

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ ກັນຍາ 2013; ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ. ເລກທີ 218/ນຍ ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2005 ແລະ ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບບວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 1784/ປກສ ລົງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ພ້ອມທັງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງບັນຍາກາດ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຕາທັບວິສາຫະກິດ ຕ້ອງອອກຜ່ານ ກອງບັນຊາການແຂວງເທົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 143/ຫວຂ.ບກ ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019 ເຖິງ ບັນດາທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການເມືອງ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ເລື່ອງ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ. ເຊິ່ງຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງວ່າການເມືອງ 5 ເມືອງໃນທົ່ວແຂວງຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ບັນດາບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ, ຫ້າງຮ້ານ ມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕາປະດັບວິສາຫະກິດ ປະເພດ 8 ຫຼ່ຽມ ລາວ-ສາກົນ; ຕາ 4 ຫຼຽມ ລາວ-ສາກົນ, ຕາຊື່ແຈ້ງ ລາວ-ສາກົນ ແມ່ນໃຫ້ຖືທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃບອະນຸຍາດ ຕດາເນີນທຸລະກິດ ມາແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ຫ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອຜະລິດຕາປະທັບຕ່າງໆຕາມຄວມຕ້ອງການ.

ແຈ້ງໃຫ້ຮ້ານທີ່ເຄີຍຜະລິດຕາປະທັບປະເພດຕ່າງໆຜ່ານມາເປັນຕົ້ນ ຕາ 8 ຫຼ່ຽມ; ຕາ 4 ຫຼ່ຽມ, ຕາຊື່ແຈ້ງ ແມ່ນໃຫ້ຢຸດເຊົາ ( ບໍ່ໃຫ້ຜະລິດ ) ເພາະຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 1784/ປກສ, ລົງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018, ຖ້າຫາກບໍ່ຢຸດເຊົາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາພົບເຫັນແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຢຶດເຄື່ອງຜະລິດຕາປະທັບໄວ້.

ບັນດາບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຜະລິດຕາປະທັບຢູ່ ກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງຍ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນເມື່ອກ່ອນແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ມາແຈ້ງຕາປະທັບຢູ່ຫ້ອງ ສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຖ້າບໍ່ມາແຈ້ງຖືວ່າຕາປະທັບຫນ່ວຍນັ້ນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.