ແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ

831

ກະຊວງການເງິນອອກຄຳແນະນຳເລກທີ 3708/ກງ ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2019 ເຊິ່ງຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນປະເພນີ.

ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບຽບການດ້ານສຸຂະອະນາໄມພືດ-ສັດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ.

ໃນນີ້, ປະກອບມີດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນປະເພນີ

ສໍາລັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ປະເພດສິນຄ້່າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 50 ໂດລາ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຕາມມາດຕາ 19 ໃນບົດແນະນຳກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 1559/ກງ ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011