ເປັນຫຍັງຕ້ອງວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເລື່ອງບຸກຄະລາກອນ?

441

ການເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ຫົວໃຈຫຼັກຂອງການຂັບເຄື່ອນອົງກອນໃຫ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ເລື້ອຍໆ ແມ່ນເລື່ອງບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈກັນສ້າງຜົນງານດ້ວຍການເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ. ສະນັ້ນ, ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ( HR ) ຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາທີມງານຂອງຕົນໃຫ້ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ດີໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ຂະນະດຽວກັນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍກໍຖືເປັນເລື່ອງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພາະຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ, ປະຢັດງົບປະມານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສໍາເລັດໂດຍໄວ.

ສໍາລັບມື້ນີ້, ເຮົາມາຮູ້ຈັກເລື່ອງເຄັດລັບທີ່ຫຼາຍອົງກອນໄດ້ມີແຜນພັດທະນາພະນັກງານຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບກັບໜ້າວຽກທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ກໍາລັງມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງທີ່ອາດເໝາະສໍາລັບທ່ານ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1 ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍອົງກອນ: ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ບໍລິຫານຄົນໜຶ່ງຕ້ອງມີແຜນທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນ ວ່າຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?. ຈາກນັ້ນ, ກໍພັດທະນາຈຸດແຂງບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະທີມ ຫຼື ແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ບັນຫາສະເພາະໜ້າໃນອະນາຄົດ. ແນ່ນອນວ່າຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນຈະບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ເຮົາສາມາດແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກ ຫຼື ຖະໜັດໃຫ້ດີຂຶ້ນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

2 ມີການປະເມີນຜົນການພັດທະນາໃນແຕ່ລະຢ່າງ: ເຮົາອາດມີການເຮັດແບບສຳຫຼວດເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານ ( Training Needs ) ຫຼື ຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຜົນຂອງໜ້າວຽກ ເຊິ່ງຜູ້ຈັດການຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າພະນັກງານຄົນໃດຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຈຸດໃດຕື່ມ ຫຼື ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ເຂົາສາມາດພັດທະນາທັກສະໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ຫຼື ສົ່ງໄປອົບຮົມກັບສະຖາບັນພາຍນອກເປັນຕົ້ນ.

3 ຕ້ອງມີແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ: ການຕັ້ງເປົ້າການພັດທະນາໃນໄລຍະສັ້ນຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນານັ້ນຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວທີ່ກໍານົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມການວາງແຜນໄລຍະສັ້ນເພື່ອສໍາລັບປີຕໍ່ໄປທີ່ຄວບຄູ່ໄປກັບແຜນໄລຍະຍາວ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອອາດມີການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາອອກມາຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ດີ.

4 ໃຫ້ຄໍາຊົມເຊີຍ ແລະ ຕໍາໜິຢ່າງສ້າງສັນ: ການເຮັດວຽກໃດໆກໍຍ່ອມມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ເປັນຝ່າຍບຸກຄະລາກອນກໍຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະ, ວິໄຈຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈພະນັກງານໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ເພາະຄວາມສໍາເລັດໄດ້ນັ້ນຍ່ອມວັດກັນຢູ່ທີ່ຜົນງານ ແຕ່ຖ້າຫາກທີມງານຝ່າຍໃດເຮັດໄດ້ດີກໍຕ້ອງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຫຼື ເຮັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍຕ້ອງມີການປະຊຸມສ່ອງແສງ ເພື່ອນໍາເອົາຂໍ້ຄົງຄ້າງມາຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ຖືວ່າເປັນການຈູງໃຈພະນັກງານໃຫ້ເກີດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງເຂົາໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ.

5 ການກໍານົດເວລາ: ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເວລາທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີວຽກຄ້າງ ຫຼື ພະນັກງານຄົນອື່ນເຮັດວຽກແທນໜັກຈົນເກີນໄປ ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກຍ່ອມມີການພົວພັນກັນແບບເປັນຕ່ອງໂສ້. ສະນັ້ນ, ຫາກຄົນໃດຂາດ ຫຼື ບໍ່ພໍກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດແທນກັນ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາມີການວາງແຜນເລື່ອງກໍານົດເວລາແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກ ທີ່ມອບໝາຍເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທຸກຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານກໍຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການວາງແຜນ ແລະ ກຳນົດຮູບແບບເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາດໍາເນີນໄປຕາມທິດທາງທີ່ສຶກສາມາແລ້ວວ່າເໝາະສົມ ແລະ ຈະໃຫ້ຜົນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.