ແຈ້ງເຖິງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຄືອນໄຫວບໍ່ຖືກລະບຽບໃຫ້ລາຍງານຊ້າສຸດ 8ພະຈິກ

659

ແຈ້ງເຖິງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ (ຊື່ວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ເລກທີ, ລົງວັນທີ, ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ) ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ ມາຍັງ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ(ກທຄວ) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8ພະຈິກນີ້.

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ) ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1483/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເລື່ອງ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽວິສາຫະກິດແລ້ວ ໄປເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໂດຍບໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແຕ່ໄປເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ນັ້ນ, ກົມ ທຄວ, ກະຊວງ ອຄ ຮຽນມາຍັງທ່ານ ແຈ້ງຂໍ້ມູນ (ວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ເລກທີ, ລົງວັນທີ, ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ) ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ລະເມີດ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການແນວໃດ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ລະເມີດດັ່ງກ່າວ (ຖ້າມີ ມີແນວໃດ) ມາຍັງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8 ພະຈິກ 2019 ນີ້.

 width=