ເຕັກນິການປູກກະຫຼໍ່າປີຈາກປະສົບການຈິງຂາຍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 10 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ຮອບວຽນ

500

ຜັກກະຫຼໍ່າປີ ເປັນສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍເຂດປູກພືດຊະນິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນບ້ານຫອຍ ເມືອງ ຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂດທີ່ຍຶດຖືການປູກພືດຜັກຂາຍເປັນອາຊີບຫຼັກ ໂດຍ ເອື້ອຍນ້ອຍ ປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວ ບອກວ່າ: ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານປູກຜັກຂາຍຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກກະຫຼໍ່າປີ ສະເພາະຄອບຄົວຂອງຕົນເອງປູກຮອບວຽນໜຶ່ງ 5.000 ເບ້ຍ ເຊິ່ງຖ້າຂາຍອອກໝົດ ກໍຈະມີລາຍໄດ້ຢູ່ທີ່ 10ລ້ານກ່ວາກີບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ ແມ່ນຂຶ້ນຕາມລະດູການ, ເຊິ່ງການຂາຍແມ່ນລູກຄ້າມາຮັບຢູ່ໜ້າສວນ, ລາຄາປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ 55.000ກີບ ຕໍ່ໝື່ນ ໂດຍມີລູກຄ້າຈາກ 3ເຂດເປັນຫຼັກຄື: ຕະຫຼາດຫຼັກ20 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຕະຫຼາດອົດຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສໍາລັບເຕັກນິກການປູກເອື້ອຍນ້ອຍບອກວ່າ: ເປັນການປູກແບບທົ່ວໄປທີ່ຄົນລາວເຮົາປູກມາ ແຕກຕ່າງພຽງຕົນເອງປັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າແບບລະບົບສະປຣິງເກີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສາຍຢາງດູດນໍ້າຂຶ້ນມາເນື່ອງຈາກສວນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ, ສ່ວນຂັ້ນຕອນອື່ນກໍປົກກະຕິທົ່ວໄປເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ການກຽມດິນ: ໄຖດິນໃຫ້ລະອຽດເພື່ອປີ້ນດິນຢູ່ພື້ນຂຶ້ນມາຕາກແດດຂ້າວັດຊະພືດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ກົ່ນຂຸມກຽມປູກໂດຍຂຸດໃຫ້ເລິກປະມານ 10 – 15 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ແຖວປະມານ 40 – 50 ຊັງຕີແມັດ.

ການກຽມເບ້ຍຜັກ: ໃຫ້ກຽມໜານແປງຢ່າງດີ ແລ້ວຫວ່ານແກ່ຜັກລົງພ້ອມໂຮຍຂີ້ໄກ່ຖົມໄວ້, ໃຫ້ນໍ້າເຊົ້າແລງ ຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸຄົບ 1ເດືອນ ຈະສາມາດຫຼົກໄປປູກລົງຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ໄດ້.

ວິທີປູກ: ການປູກຜັກກະຫຼໍ່າປີຈະໄດ້ຜົນດີໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູຝົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີໜຶ່ງຈະສາມາດປູກກະຫຼໍ່າໄດ້ 2ຄັ້ງ, ສໍາລັບວິທີປູກ ໃຫ້ຫຼົກເອົາເບ້ຍທີ່ກ້າໄວ້ຄົບ 1ເດືອນ ມາລົງໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ ແລ້ວເຂ່ຍດິນຖົມໄວ້ແຕ່ຢ່າໃຫ້ແໜ້ນເກີນໄປ ພ້ອມໃຫ້ນໍ້າເຊົ້າແລງປົກກະຕິ.

ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການໃຫ້ນໍ້າ: ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 1 ອາທິດ ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍຄັ້ງທໍາອິດດ້ວຍປຸ໋ຍຢູເຣຍ ໃນປະລິມານ 1ກໍາມື ຕໍ່ 2-3ຕົ້ນ, ໃສ່ປຸ໋ຍຄັ້ງທີ 2 ເມື່ອອາຍຸຄົບ 3 ອາທິດ ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍສູດເກົ່າໃນປະລິມານເກົ່າ, ສ່ວນການໃສ່ປຸ໋ຍຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນກ່ອນຈະເກັບກ່ຽວປະມານ 15ວັນ ໂດຍໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15:15:15 ປະລິມານ 1 ກໍາມື ຕໍ່ 3ຕົ້ນ, ຢ່າໃຫ້ປຸ໋ຍຖືກໃບ, ສ່ວນການສີດພົ່ນສານເຄມີ ໃຫ້ສໍາຫຼວດເບິ່ງຜັກ ຫາກບໍ່ມີແມງໄມ້ກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້, ເຊິ່ງຖ້າປູກໃນລະດູໜາວຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນປານໃດ. ສ່ວນການຫົດນໍ້າ ໃຫ້ຫົດວັນລະ 2-3ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 4​-​5 ນາທີ ເນື່ອງຈາກວ່າກະຫຼໍ່າປີມັນເຕີບໂຕເປັນຫົວມີໃບຊ້ອນກັນແໜ້ນໜາ ເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ນໍ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ເພື່ອຊຶມຊັບເຂົ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ການໃຫ້ນໍ້າດ້ວຍລະບົບສະປຣິງເກີ້ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ເຊິ່ງບໍ່ເປືອງແຮງງານ ແລະ ສາມາດໃຫ້ນໍ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນເວລາດຽວກັນໄດ້.

ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ: ເມື່ອອາຍຸປະມານ 2ເດືອນເຄິ່ງ ຫາ 3 ເດືອນ ຈະສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະມີທັງຫົວທີ່ຫໍ່ແໜ້ນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມັນໄດ້ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີບາງຫົວທີ່ຫໍ່ບໍ່ແໜ້ນ, ນໍ້າໜັກເບົາ ຍ້ອນຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຫຼື ບໍ່ແຂງແຮງເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ການປູກຜັກກະຫຼໍ່າປີ ແມ່ນເໝາະກັບພື້ນທີ່ຮາບພຽງ ມີອາກາດເຢັນ ໂດຍສະເພາະເຂດພາກເໜືອຂອງລາວເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ແຂວງດັ່ງກ່າວຖືເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າອາກາດທີ່ເຢັນ ແລະ ມີພື້ນທີ່ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊິ່ງນອກຈາກຈະປູກຜັກກະຫຼໍ່າປີແລ້ວ ກໍ່ຍັງປູກຜັກຊະນິດອື່ນໄດ້ອີກເຊັ່ນ: ກະຫຼໍ່າດອກ, ບັອກໂຄລີ່, ເຊີນາລີ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວລາຍໄດ້ຈາກການປູກຜັກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນທີ່ປູກໃນລະດັບ 1 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ ມີລາຍໄດ້ ບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 100ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ເອື້ອຍນ້ອຍກ່າວເພີ່ມຕື່ມ.

ໂດຍ: ເອຢິບ

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ