ດີໃຈນຳ! ປະຊາຊົນບ້ານປຣາວ ເມືອງດັກຈຶງ ແຂວງເຊກອງໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ

502

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້ ປະຊາຊົນບ້ານປຣາວ ໃນຈຳນວນ 259 ຄົນ, ຍິງ 229 ຄົນ, 43 ຄອບຄົວ ແມ່ນຂາດແຄນການຊົມໃຊ້ນໍ້າກິນ ແລະ ນໍ້າໃຊ້.

ສະນັ້ນ, ອົງການກາແດງລາວຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບອົງການກາແດງແຂວງນຳເອົາເຄື່ອງຜະລິດນໍ້າ AP-700 ເຂົ້າໄປຕິດຕັ້ງເພື່ອກອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ມີນໍ້າກິນ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ໃນຊ່ວງໄລຍະຂາດແຄນນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມເຊັ່ນ: ການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ການຖ່າຍໃສ່ວິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກວິທີຮັກສາອະນາໄມເພື່ອຫຼີກລຽງການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ຕະຫຼອດໄລຍະການຜະລິດນໍ້າຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າປະຊາຊົນເພິ່ງພໍໃຈໃນການໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ.